Ευρετήριο Άρθρου

 

Βιβλιογραφία

 

 1. Ausubel D., Novak J., Hanesian H., (1978), ?Educational Psychology: A cognitive view?, (2nd ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston.
 2. Bruner J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvar University Press.
 3. Duit Reinders, 1993α, Schόlervorstellungen - Von Lerndefiziten zu neuen Unterrichtsansδtzen. Naturwissenschaften im Unterricht Physik, Vol.4, No.16, pp.4-10
 4. Duit, R. & Treagust D.F. (2003) Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching, International Journal of Science Education, Vol. 25(6), pp. 671-688
 5. Jacobson Willard, Bergman Abby Barry, 1980, Science for children. Prentice Hall, New Jersey
 6. Nachtigall Dieter, 1990β, What is wrong with physics teacher's education. European Journal of Physics, Vol.11, pp.1-14
 7. Nachtigall Dieter, 1991, Pra- und Miίkonzepte und das Lehren, Lernen und Verstehen von Physik. Seminarmaterial 1991,
 8. Novak J., (1998), ?Learning, Creating and Using knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in schools and Corporations?, Lawrence Erlbaum Associates. 
 9. Novak J., Gowin D., (1984), ?Learning how to learn?, Cambridge University Press.
 10. Schank R., Berman T., Macpherson K., (1999), ?Learning by Doing?, in Instructional-design Theories and Models, A New paradigm of Instructional Theory, Volume II, Editors: Charles M. Reigeluth, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Universitδt Dortmund, Dortmund
 11. Vosniadou, S., Ioannides, C., Dimitrakopoulou, A., and Papademetriou, E., 2001, Designing learning environments to promote conceptual change in science. Learning and Instruction, Vol. 11, pp. 381-419.
 12. Vygotsky L. S., (1987), Σκέψη και Γλώσσα, μτφρ. Α. Ροδή, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα.
 13. Κόκκοτας Π. Β., (2003), Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, 3η Έκδοση βελτιωμένη, Αθήνα.
 14. Ματσαγγούρας Η., (2001), «Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη», Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, 2, Gutenberg, Πανεπιστημιακά.

 

Σύνδεσμοι:

 

http://www.inspiration.com.

http://www.monachoulis.gr/displayITM1.asp?ITMID=14

http://www.monachoulis.gr/displayITM1.asp?ITMID=14

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&kota=4&letter=&sort=alpha&order=&composer_id=&lyricist_id=54&singer_id=&member_id=

http://www.ornithologiki.gr/gr/oiwnos/i7/greleon.htm

http://www.ornithologiki.gr/life/falcoel/gr/program/satellite_map.php