ΑΠΟΦΑΣΗ 52η

Ο Δήμαρχος ΧίουΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

.2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) - Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

.3. Τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΤην αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης. των Σχολείων Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών τουΔήμου Χίου για το διάστημα από Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 έως και Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή ατυχημάτων.Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Χίος, 14 Φεβρουαρίου 2021Αριθ.πρωτ.: 10011

Ο Δήμαρχος Χίου

Κάρμαντζης Σταμάτιος